Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w ochronie Twoich Danych Osobowych. Korzystając ze strony www.adsskaler.pl i usług firmy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Adsskaler zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. W razie pytań skontaktuj się pod adresem www@adsskaler.pl. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

DEFINICJE

Administrator – ADSskaler – Katarzyna Smółka z z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 12/102 20-601 Lublin, posługujący się numerem NIP 7123159517 i REGON 060463791

Usługi –  każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje oferowane użytkownikowi

Strona – www.adsskaler.pl

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Administratora przy wykorzystaniu Strony.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Jesteśmy Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z administratorem: www@adskaler.pl
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń.
 4. Odwoływanie się w niniejszej Polityce Prywatności się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie i analizowanie na potrzeby świadczenia usług).

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika
 2. Strona oferuje możliwość kontaktu z Administratorem poprzez możliwość kontaktu mailowego bądź telefonicznego, a także za pomocą takich funkcjonalności jak formularz kontaktowy na Stronie.
 3. W przypadku kontaktu przy wykorzystaniu źródeł, o których mowa powyżej zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji.
 4. Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Usług

Podczas korzystania ze Strony, automatycznie zbierane są następujące informacje:

 1. dane o urządzeniu – gromadzimy informacje dotyczące wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia (wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory),
 2. informacje o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na dopasowanie bardziej spersonalizowanej (lokalnej) oferty, w przypadku zainteresowania świadczonymi przez Administratora Usługami, a także – na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.
 3. dane dotyczące logowania – gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania oraz typu i rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
 4. dane o aktywności na Stronie – zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, w szczególności informacje o stronach, z których trafiasz na naszą Stronę, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania wizyty na Stronie, a także kolejność, w jakiej odwiedzane są poszczególne sekcje (podstrony) naszej Strony.
 5. cookies – Strona Administratora wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat celów i sposobów wykorzystywania plików cookies znajduje się w dalszej części Polityki Prywatności.
 6. Usługi Administratora nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16. roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, zostaną one natychmiast usunięte.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:
 2. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Tobie dostępu do bezpiecznej i sprawnie działającej Strony, a także polegających na możliwości kontaktowania się z Tobą np. w związku ze złożeniem zapytania poprzez Stronę,
 4. jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż usług oraz jego archiwizowanie (Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków).
 5.  Administrator analizuje i przetwarza statystyki dotyczące aktywności Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, tworzenie profilu spersonalizowanych treści i Usług, wybór spersonalizowanych treści i Usług, techniczne dostarczenie treści, Usług lub reklam, utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, pomiary wydajności treści, Usług lub reklam (Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności). 
 6. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Meta Platforms Inc – Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Obowiązujące przepisy prawa przyznają Tobie szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 2. Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem mailowo na adres.
 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO przewiduje następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy:
 4. prawo dostępu do danych osobowych – prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem,
 5. prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując zgłoszone żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostaną nam dostarczone,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy Twoją wolą jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) gdy wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do usunięcia danych osobowych – prawo to umożliwia żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Można również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowano przysługujące Tobie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania.
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich) – prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych – realizując to prawo dostarczymy dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
 1. W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy wskazany w części II pkt 3 niniejszej Polityki lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Państwa uprzedniej zgody.
 2. Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.
 3. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy bieżące informacje dotyczące realizacji żądania.
 4. Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy na wskazany adres.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji wskazanych celów przetwarzania danych możemy udostępniać Twoje dane osobowe poniższym kategoriom odbiorców Zaufanym Partnerom. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty będące kontrahentami Administratora, m.in., dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami, obsługa płatności elektronicznych oraz usługi prawne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.

 1. podmioty trzecie świadczące usługi – korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty realizujące kampanie marketingowe na naszą rzecz. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.
 2. dostawcy usług marketingowych i analitycznych – w celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.
 3. organy ścigania, organy nadzorcze i inne – możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Do jakich zaufanych partnerów będą przekazywane Twoje dane?

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://www.facebook.com/about/privacy/update

TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace Dublin, D02 T380 IRLANDIA

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Cel przekazywania danych: przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich, wybór podstawowych reklam, tworzenie i wybór spersonalizowanych reklam i treści, pomiar wydajności reklam, łączenie różnych urządzeń

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika. Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników. Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Hotjar Ltd.

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Cel przekazywania danych: pomiary i statystyki

Przedstawienie statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony na podstawie przewijania strony i ruchów kursora. Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w na stronie adsskaler.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, zrozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: przeglądarki, systemu operacyjnego, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe.

Cookieboot

Pełna treść polityki prywatności partnera: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Cel przekazywania danych: umożliwienie samodzielnej aktywacji i dezaktywacji zgód cookies przez Użytkownika

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie wyklucza możliwości zaistnienia sytuacji, w których dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”. W takiej sytuacji gwarantujemy, że podobny poziom ochrony będzie zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 1. przekazanie danych osobowych tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
 2. korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowami zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries
 3. jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać im dane jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield

OKRES I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Użytkownikom jak najwyższej jakości usług.
 2. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
 3. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje, które uzyskujemy na Twój temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych. W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były:
 3. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 4. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z niniejszymi celami,
 5. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
 6. dokładne i aktualne,
 7. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
 8. bezpiecznie przechowywane,
 9. nie transferowane do państwa spoza EOG bez odpowiedniej ochrony.
 10. Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

 1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 2. Odnosząc się do kwestii profilowania informujemy, że:
 3. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 4. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
 5. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie speudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
 6. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony i Usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszej Stronie do tych preferencji,
 7. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do wyżej wymienionych preferencji.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 3. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wyłączenia Strony. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników Strony, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. niezbędność do realizacji usługi:
 2. funkcjonalne – są ważne dla działania Strony – służą wzbogaceniu funkcjonalności Strony, bez nich Strona będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji Użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Strony, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności Strony, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo,
 3. niezbędne – są to cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać,
 4. biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest Strony, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Strony, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela Strony przychodów subsydiujących działanie Strony. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 5. czas przez jaki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:
 6. cookies tymczasowe (sesyjne) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu,
 7. cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela Strony.
 8. pochodzenie – od Administratora Strony, który zarządza cookies:
 9. cookies własne – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela Strony jaka została odwiedzona,
 10. cookies zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Strony. Cookies mogą być wywołane przez Administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Administratora Strony komponentów pochodzących spoza systemu Administratora, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż niniejsza Polityka.
 11. cel jakiemu służą:
 12. konfiguracji Strony – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na Stronie,
 13. bezpieczeństwo i niezawodność Strony – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Strony,
 14. stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze Strony. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania Strony,
 15. procesy – umożliwiają sprawne działanie samej Strony oraz dostępnych na niej funkcji,
 16. reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklamy, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza Stroną,
 17. lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika, co uzależnione jest także od ustawień lokalizacji wybranych przez Użytkownika w urządzeniu, z którego korzysta,
 18. analiza oglądalności (statystyka) – umożliwiają właścicielowi Strony lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel Strony lub podmiot zewnętrzny, z którym współpracuje, zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.
 19. ingerencję w prywatność Użytkownika:
 20. nieszkodliwe – są to cookies niezbędne do poprawnego działania Strony, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności Strony, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika,
 21. badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika.
 22. Informujemy, że przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Informujemy także, że może zaistnieć konieczność lub uzasadniony interes w wykorzystaniu innych rodzajów plików cookies niż wymienione powyżej.
 23. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.
 24. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
 25. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 26. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 27. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

INNE TECHNOLOGIE

Informujemy, że wykorzystujemy także technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach prowadzonej przez administratora Strony internetowej:

 1. piksel konwersji i api konwersji Meta Platforms Inc. i piksel konwersji Google Ads, piksel konwersji Pinterest, piksel konwersji TikTok – w celu zarządzania reklamami na platformach Meta (dawniej Facebook), Google, Pinterest, TikTok i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 3. oprogramowanie Hotjar

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.