Regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu www.adskaler.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu, a także zasady świadczenia Usług Elektronicznych, warunki zawierania i rozwiązywania
Umów, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem
do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa.
4. Korzystanie z usług Administratora następuje każdorazowo po akceptacji niniejszego Regulaminu. Korzystanie z usług Administratora jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z zmianami Regulaminem oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administrator powiadamia na trwałym nośniku informacji Użytkowników o treści jak i wszelkich proponowanych zmianach warunków korzystania z usług Administratora.

II. Definicje.
1. Serwis – serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.adsskaler.pl
2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
3. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
4. Usługodawca – ADSskaler – Katarzyna Smółka z z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 12/102 20-601 Lublin, posługujący się numerem NIP 7123159517 i REGON 060463791
5. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
6. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego
w Serwisie umożliwiającego kontaktowanie się z Usługodawcą.
7. Konsument – Klient lub Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie.

1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
a. Formularz Kontaktowy.

2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się z momentem podania, adresu strony internetowej, wybrania usług, którymi interesuje się Usługobiorca, podania treści wiadomości, zaznaczenia checkboxa o akceptacji Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką Prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter
Jednorazowy. Usługa ta ulega zakończeniu z chwilą złożenia wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wprowadzania do niego danych przez Usługobiorcę.
4. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz rodzajów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu może wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika na co Administarator nie ma wpływu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
6. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów należą do Administratora lub/i do podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych.

1. Usługobiorca może składać reklamacje związane z wadliwym świadczeniem Usług Elektronicznych
lub wykonaniem Umowy przez Usługodawcę. Reklamacje można składać w poniżej wskazany
sposób:
a) pisemnie na adres: Zana 12/102 20-601 Lublin
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: www@adsskaler.pl
2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej skutecznego złożenia.
3. Usługodawca poinformuje Konsumenta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności
treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, konsekwencjach zaniechania aktualizacji oraz
dostarczy je Konsumentowi. Jeżeli Konsument nie zainstaluje aktualizacji w rozsądnym czasie po
ich dostarczeniu, wówczas Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który wynika wyłącznie z braku aktualizacji.
4. Reklamacje Konsumentów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
w zakresie reklamacji konsumenckich – zgodnie z art. 43j i następne ustawy o prawach
konsumenta.
5. Usługodawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową.

VII. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php?

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania
danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Serwisu,
np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu.
Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub
utrudnieniach za pośrednictwem Serwisu lub drogą korespondencji e-mail.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Administratorowi przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w następujących sytuacjach:

a. zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie obowiązków przez organy państwa;

c. usprawnienie działania usług oferowanych przez Serwis;

d. poprawa ochrony prywatności użytkowników Serwisu;

e. zapobieganie nadużyciom i względy bezpieczeństwa;

f. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

g. zmiany w zakresie usług Serwisu, w tym wprowadzanie nowych;

h. zmiany redakcyjne Regulaminu.

4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców o zmianach, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail.

Załącznik do regulaminu: Polityka Prywatności: https://adsskaler.pl/polityka-prywatnosci/

aktualizacja: 01.05.2023